نسخه آزمایشی
۶۵۳ بازدید

در حال حاضر هیئت دانشجویی در مرکز فعال است، این هیئت در سال ۱۳۹۰ تشکیل شده و بصورت خودگردان توسط دانشجویان و بیشتر از سوی دانشجحویان بسیجی دانشگاه اداره می گردد.

بالا