نسخه آزمایشی
۴۵۷ بازدید

جشنواره های ورزشی بصورت سالیانه مختص دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شده و سپس برندگان با سایر دانشجویان دانشگاه های کشور به رقابت می پردازند.

این جشنواره شامل هر دو گروه خانمها و آقایان است. و شامل رشته های متنوع ورزشی است.

بالا