نسخه آزمایشی
۵۹۷ بازدید

انجمن های علمی دانشجویی در سه حوزه  آی تی و معماری و زبان انگلیسی  در حال فعالیت می باشند.

انتخابات عموما آبان ماه هر سال برگزار می گردد.

 

انجمن آی تی مرکز در سال ۱۳۸۷ تشکیل شد. این انجمن در راستای تقویت بنیه علمی دانشجویان گروه آی تی فعالیت می نماید. دبیر انجمن با انتخابات دانشجویی به مدت یکسال انتخاب می گردد.

در حال حاضر دبیر انجمن آی تی خانم نازیلا حدادرضایی  از دانشجویان رشته نرم افزار می باشد.

 

انجمن معماری مرکز در سال ۱۳۹۰ تشکیل شد. این انجمن در راستای تقویت بنیه علمی دانشجویان گروه معماری  فعالیت می نماید.دبیر انجمن با انتخابات دانشجویی به مدت یکسال انتخاب می گردد.

در حال حاضر دبیر انجمن معماری  آقای علی رنجبر  از دانشجویان رشته معماری مرکز می باشد.

 

انجمن مترجمی زبان انگلیسی مرکز در سال ۱۳۹۸ تشکیل شد. این انجمن در راستای تقویت بنیه علمی دانشجویان گروه مترجمی زبان انگلیسی فعالیت می نماید.دبیر انجمن با انتخابات دانشجویی به مدت یکسال انتخاب می گردد.

در حال حاضر دبیر انجمن مترجمی زبان انگلیسی خانم بطول قاضی جهانی  از دانشجویان رشته معماری مرکز می باشد.

بالا